WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI

Co wyceniam? Czyli przedmiot wyceny

 • domy, mieszkania
 • obiekty komercyjne
 • gospodarstwa rolne
 • ogrody działkowe
 • nieruchomości niezabudowane przeznaczone np. na cele rolne, budowlane itp.  
 • służebności gruntowe, przesyłu i osobiste (określenie jednorazowego lub okresowego wynagrodzenia; wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania) i inne ograniczone prawa rzeczowe
 • poziom stawek czynszów z tytułu najmu , dzierżawy
 • mienie zabużańskie, tj. nieruchomości pozostawione poza granicami RP w związku z wojną (ustalenie wartości rekompensaty )
 • nieruchomości stanowiące aport czyli wkład niepieniężny do spółki
 • nieruchomości nietypowe

Cele ,dla jakich można zamówić wycenę:

 • zabezpieczenie wierzytelności, czyli dla potrzeb uzyskania kredytu bankowego
 • sprzedaż, kupno, zamiana, darowizna, 
 • zniesienie współwłasności, podział majątku dorobkowego ( rozwód) lub spadkowego, itp.
 • dla potrzeb postępowań administracyjnych: renty planistyczne, opłaty adiacenckie, odszkodowania, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w tym także opinie sporządzane na wniosek strony będące podstawą odwołania od decyzji administracyjnej  
 • w celach podatkowo-skarbowych (PCC, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy)
 • dla potrzeb księgowych - sprawozdań finansowych, np. określanie wartości nieruchomości stanowiących inwestycje, zapasy dla jednostki,określanie wartości aktywów w ujęciu początkowym, w celu aktualizacji danych sprawozdawczych ,określenia wartości środków trwałych, itp.
 •  ustalenie wartości przedmiotu sporu   
 • dla potrzeb ubezpieczeniowych
 • i inne nie wymienione powyżej.

Każda wycena poprzedzona jest oględzinami nieruchomości.Sporządzona przeze mnie opinia o wartości zostaje zawarta w dokumencie urzędowym , tj. operacie szacunkowym. Na życzenie Klienta istnieje możliwość sporządzenia operatu szacunkowego w języku angielskim.

Obszar działania w zakresie wyceny nieruchomości jest następujący: m.st. Warszawa, powiaty: grodziski, legionowski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, żyrardowski, sochaczewski